Strijkplankovertrek.nl

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door ‘Strijkplankovertrek.nl’ tot stand gebrachte of aangeboden producten. In deze algemene voorwaarden wordt de volgende definitie gehanteerd:
koop op afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt op afstand via internet (of andere elektronische devices).

Aanbiedingen en overeenkomsten

De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen ‘Strijkplankovertrek.nl’ en koper tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Levering

Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door ‘Strijkplankovertrek.nl’ tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van ‘Strijkplankovertrek.nl’ totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ‘Strijkplankovertrek.nl’ heeft voldaan.

Retournering

In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te herroepen. Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat ‘Strijkplankovertrek.nl’ ervan de hoogte is gesteld dat de koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag, waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan ‘Strijkplankovertrek.nl’ heeft medegedeeld, terug te zenden. ‘Strijkplankovertrek.nl’ mag wachten met terugbetaling totdat ‘Strijkplankovertrek.nl’ het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door ‘Strijkplankovertrek.nl’, op de wijze zoals door ‘Strijkplankovertrek.nl’ tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper.

Garanties en reclames

De door ‘Strijkplankovertrek.nl’ te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door ‘Strijkplankovertrek.nl’ geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen onverwijld aan ‘Strijkplankovertrek.nl’ gemeld te worden.

Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft ‘Strijkplankovertrek.nl’ de keus om het desbetreffende product te vervangen, dan wel de factuurprijs daarvan te restitueren.

Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Aansprakelijkheid voor schade

‘Strijkplankovertrek.nl’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; door misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Nederlands recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.